فقط برای امروز

 با شکرگزاری آرامش خود را حفظ می‌کنم‌