فقط برای امروز

با تمام وجود در زمان حال زندگی می‌کنم.