فقط برای امروز

 به ندای نیروی برترم گوش می‌دهم و برای ساختن یک زندگی باشکوه به راه کارهای او ایمان می‌آورم‌.