فقط برای امروز

 بهبودی را در اولویت قرار می‌دهم و اصول روحانی برنامه را در تمام امور زندگی به کار می‌بندم.