فقط برای امروز

 به یاد خواهم داشت وقتی شرایط مناسب نیست به بهترین شکل ممکن آن را تغییر دهم.