فقط برای امروز

مشکلات را می‌پذیرم و برای حل آن قدم برمی‌دارم.