فقط برای امروز

سعی خواهم کرد آموخته‌های برنامه را در تمام امور زندگی به کار بندم.