فقط برای امروز

 می‌توانم برای یک دقیقه یا یک ساعت رها از مصرف نیکوتین زندگی کنم.