فقط برای امروز

به یاد خواهم داشت معتاد به نیکوتین هستم ممکن است وسوسه مصرف نیکوتین شوم اما به آن پاسخ مثبت نخواهم داد.