فقط برای امروز

بابت رشد معنوی خود از زمان آشنایی با انجمن نیکوتینی‌های گمنام شکرگزارم.