فقط برای امروز

 بدون مصرف نیکوتین زندگی را با تمام شگفتی‌هایش تجربه می‌کنم.