فقط برای امروز

 پیشرفت بهبودی خود را در رفتار و مشارکت سایر اعضا می‌بینم و بابت آن سپاسگزارم.