فقط برای امروز

 بابت امید و رشد معنوی در این برنامه خوشنود و سپاسگزارم.