فقط برای امروز

 با فروتنی حد و مرز خود را مشخص می‌کنم.