فقط برای امروز

با یاری گروه، راهنما و خداوند، فرصتی برای ساختن یک زندگی بدون مصرف نیکوتین را در اختیارم است.