فقط برای امروز

 روزم را آنگونه می‌سازم که آرزو دارم. روزی خواهم ساخت که می‌خواهم آنگونه باشد. ممکن است امروز همه چیز بر طبق میل من نباشد اما واکنش‌هایم را خودم انتخاب می‌کند و وقتی امروز به پایان رسید، از آن به نیکی یاد می‌کنم.