فقط برای امروز

 بر اهدافم متمرکز می‌شوم و اجازه نمی‌دهم چیزی مرا منحرف سازد.