فقط برای امروز

 طعم موفقیت و پیروزی بر قطع مصرف نیکوتین را خواهم چشید.