آیکون png
1

کمیته وب سایت

کمیته وبسایت: ارائه اطلاعات به روز انجمن نیکوتینی های فرانام به جامعه از طريق جمع آوري و تهيه اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي nicairan.org هماهنگي و ايجاد انسجام روابط با كميته هاي فرعي شامل: جمع آوري، درج و به روز نمودن آدرس جلسات ایران، تهيه و به روز نمودن اطلاعات آماري و ساير گزارشات. تهيه و به روز نمودن اطلاعات تماس خدمتگزاران شوراي منطقه اي ايران. همكاري و حفظ انسجام روابط با دفتر خدمات جهاني انجمن نیکوتینی های فرانام و قرار دادن اطلاعات، بولتن ها و نشريات ترجمه شده به زبان فارسي و مورد تأیيد خدمات جهانی در سايت مربوطه. بسط و توسعه تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات (IT) و خدمات انفورماتيك در شوراي منطقه اي و نواحي سیزده گانه.