آیکون png
1

کمیته متون و ترجمه

کمیته متون و ترجمه خدمات کميته ترجمه و بازبيني نشريات: کميته فرعي ترجمه يکي از اساسي ترين خدمات ممکن را در يک جامعه معتادان به نیکوتین ارائه مي کند.آنها اطمينان حاصل مي کنند که پيام نیکوتینی های گمنام به صورت کتبي به زبان محلي آن کشور در دسترس باشد.کميته فرعي ترجمه همچنين در ترجمه مکاتبات مربوط به خدمت و همين طور بولتن ها وخبرنامه ها ياري مي کند تا اعضاي ديگر درآن جامعه معتادان به نیکوتین بتواند نقش کاملتري در انجمن خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام ايفا کنند.