آیکون png

کمیته رابط خدمات جهانی

رابط خدمات جهانی خدمات و اهداف رابطین و نمايندگان فرا منطقه ای: NAWS مخفف جمله: Nicotine Anonymous World Services میباشد. که به معناي سرویس خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام در سطح فرامنطقه اي و جهان میباشد.اين شورا از انجمن هاي محلي NicA از سراسر جهان تشکيل شده است. اهداف NAWS : ما که نمايندگان انجمن هاي محلي هستيم،به هم پيوسته ايم تا مسائل،مشکلات ونيازهاي مشترک مان را بررسي کرده،تبادل نظر کنيم وتجربه هاي خود را مشارکت کرده تا به هدف اصلي برسيم. اين شورا با انگيزه کمک وحمايت از ساختار خدماتي موجود NicA تشکيل شده است. تشويق کردن براي توسعه وحمايت از NicA در اين قسمت از دنيا. 1- تقويت وحمايت از ترجمه نشريات NicA به زبان کشورهاي عضو. 2- تقويت و حمايت از اعضاي کشورها و گروههاي دور از دسترس، کميته زندان ها وبيمارستان ها و کميته روابط عمومي در کل ساختارها تشکیل شده. 3- تشويق و حفظ و حمايت از ارتباط بين اعضاي NicA انجمن هاي محلي،نواحي و مناطق مختلف NicA در اين قسمت از جهان. 4- سعي در ادامه همکاري و ارتباط با کنفرانس خدمات جهاني NicA