● به سوالات زیر در نهایت صداقت پاسخ دهید.

1- آیا هر روز نیکوتین مصرف می کنید؟

2- آیا به دلیل اینکه خجالتی هستید و برای به دست آوردن اعتماد به نفس، نیکوتین مصرف می کنید؟

3- آیا وقتی تحت فشار هستید، نیکوتین را برای فرار از نگرانی و ملامت و خستگی مصرف می کنید؟

4- آیا تاکنون توسط آتش سیگار یا قلیان، لباس، فرش و یا چیزی از لوازم زندگی تان را سوزانده اید؟

5- آیا تاکنون بی موقع و یا نیمه شب برای تهیه نیکوتین مصرفی تان از خانه خارج شده اید؟

6- آیا وقتی مردم به شما می گویند که مصرف دخانیات شما، آنها را آزار می دهد، عصبانی می شوید و از خودتان دفاع می کنید؟

7- آیا تاکنون پزشک و یا دندانپزشک به شما توصیه کرده است که کشیدن سیگار یا جویدن تنباکو را متوقف کنید؟

8- آیا تاکنون به کسی قول داده اید که قطع مصرف کنید و قول خود را شکسته باشید؟

9- آیا شده است که بخواهید قطع مصرف کنید و از لحاظ احساسی و جسمی ناراحت باشید؟

10- آیا تاکنون موقتاً قطع مصرف کرده اید، فقط به این دلیل که بعد از مدتی مجدداً شروع کنید؟

11- آیا برای این که بدون دخانیات نشوید، نیکوتین مازاد بر مصرف تهیه می کنید؟

12- آیا برایتان مشکل است که زندگی را بدون مصرف نیکوتین تصوّر کنید؟

13- آیا فقط فعالیت و سرگرمی هایی را انتخاب می کنید که مصرف نیکوتین در آنها بلا مانع است؟

14- آیا ترجیح می دهید که در جمع افرادی که نیکوتین مصرف می کنند باشید؟

15- آیا به دلیل مصرف نیکوتین از درون احساس خفت و خواری می کنید و یا از خودتان شرمسار هستید؟

16- آیا هرگز بدون قصد و اراده نیکوتین مصرف کرده اید؟

17- آیا مصرف نیکوتین تان در خانواده و یا روابط شما با دیگران تولید اشکال کرده است؟

18- آیا در حضور کودکان یا کسانی که نیکوتین مصرف نمی کنند با وجودی که این عمل شما برای سلامتی آنان مضر باشد، دخانیات مصرف می کنید؟

19- آیا به خودتان می گویید که می توانید هر وقت اراده کنید قطع مصرف کنید؟

20- آیا هرگز احساس کرده اید که اگر نیکوتین مصرف نمی کردید زندگی تان بهتر بود؟

21- آیا با وجود آگاهی از خطرات نیکوتین هنوز به مصرف آن ادامه می دهید؟

● در صورتی که به یک یا دو سوال بالا پاسخ "بله" داده اید، احتمالا" معتاد هستید و یا در حال معتاد شدن می باشید.

● در صورتی که به بیش از سه سوال پاسخ "بله" داده اید به نیکوتین معتاد شده اید.