آیکون png

چه کسی به نیکوتینی های گمنام تعلق دارد؟

هر کس که مایل به قطع مصرف نیکوتین باشد می تواند به ما بپیوندد. تنها لازمه عضویت در نیکوتین های گمنام تمایل به قطع مصرف نیکوتین است. ما از نژاد، چنسیت، مذهب و طایفه های مختلف گرد هم می آییم. به عنوان اعضای نیکوتینی هایی گمنام به تفاوت ها توجه نمی کنیم و بر تمایل مشترک مان که رهایی از نیکوتین است متمرکز هستیم. اعتیاد نیکوتین حد و مرزی ندارد و هر سنی را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از مردم پیر و جوان، از منافع نیکوتینی های گمنام بهره مند هستند. نیکوتینی های گمنام به همه خوش آمد می گوید، چه آنانی که تازه شروع کرده اند و چه آنانی که سال ها است گرفتارند.