ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
Monday, 23 July 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

نامه دوستانه

در يك جلسه شنيدم: شادي هديه نيست، دستاورد است.
من تصميم گرفتم تا رهايي از نيكوتين را همیشه جشن بگيرم. سپاسگزارم از نیروی برتر و راهنمایم و انجمن NicA، كه تمام آنچه براي رهايي از نيكوتين به آن نياز داشتم، را به من هدیه دادند.
نيكوتين، اعتياد به بازي با چيزي يا خطركردن نيست، يك قاتل بي رحم است كه ذره ذره پيش مي رود و به آرامي شكار خود را خفه مي كند، درحاليكه شكار هنوز زنده است اما غافل از اینکه نيكوتين آن شكار زيرك را محاصره كرده است.
عید سال گذشته به يك جلسه از الكلي هاي گمنام رفته بودم و يك دوست قديمي در حال پياده روي با يك كپسول اكسيژن بود. او درست در كنار من نشست. او در مورد بيماري اش گفت كه به خاطر 60 سال مصرف سيگار بود. به او گفتم كه من سيگار را ترك مي كنم. در رؤيا خودم را مرد مسني تصور كردم به همراه يك كپسول اكسيژن، كه بيان كنندة گذشتة من بود، آنچه در واقع مي توانست حال من و به طور قطع آيندة من باشد، البته اگر دوباره سراغ نيكوتين بروم.
Gevi K.