ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

گزارشگر كنجكاو شما ...

براي اعضايي كه قطع مصرف كرده ولي لغزش كرده اند: روزي از فردي شنيدم كه به ديگران مي گفت... "شما مي دانيد كه مي توانيد اين كار را انجام دهيد. شما قبلا هم يكبار قطع مصرف كرده ايد. پس باز هم مي توانيد از عهده اش برآييد." ولي من فكر مي كنم كار سخت و طاقت فرسايي است. اكثر ما از اينكه خودمان را در چنين موقعيتي قرار دهيم، عصباني مي شويم. اين همان جايي است كه بايد دلسوزي و مهرباني نسبت به خودمان را تمرين كنيم. به خاطر داشته باشيد شما مبتلا به يك بيماري هستيد كه همان لغزش است. چيزي كه براي ما مصرف كنندگان مواد مخدر زياد اتفاق مي افتد ...
به خودتان بگوييد كه در اين رويارويي پيروز خواهيد شد. من نيز همين گونه فكر مي كردم... ممكن است شما با شجاعت توانسته باشيد با مرگ مبارزه كنيد، اما چون دچار لغزش شده ايد، نا اميد شده و باور كرده ايد كه قطع مصرف باعث بيشتر شدن مشكلاتتان مي شود و از اين رو باور كرده ايد كه نمي توانيد بر تصميم خود بمانيد؛ اما هيچكدام از اين باورها حقيقت ندارند. به نيروي برتر و NicA تكيه كنيد تا آنچه را نمي توانيد براي خودتان انجام دهيد، براي شما انجام دهند.
آنچه براي من اتفاق افتاد بسيار عالي بود... من فاصلة زيادي با مرگ نداشتم، و در شرايطي كه تصميم گرفته بودم قطع مصرف كنم، اين فكر ذهنم را مشغول كرده بود كه اصلاً اهميتي ندارد، مهم نيست كه من مصرف كنندة نيكوتين باشم چون من قادر نيستم قطع مصرف كنم.
من در برابر نيكوتين كه داشت مرا مي كشت تسليم شدم. زماني كه داشتم فرصت رهايي را از دست مي دادم، اتفاق عجيبي رخ داد... من نجات پيدا كردم! عجيب است كه نيروي برترمان چگونه در نزديكي ما حضور دارد و زماني كه بايد پيروز شويم به ما كمك مي كند. با هر چيزي كه هرگز برايتان سودي ندارد واقع بینانه تر روبرو شوید ...
زماني كه به برنامة انجمن راه پيدا كردم، اين جمله را زياد مي شنيدم: آرزوهايتان را باور كنيد.
از اين جمله به گونه اي استفاده كردم كه واقعاً برايم مؤثر بود.
به خودم مي گفتم بايد آرزوهايم را در آغوش بگيرم...
دوست آرزوهايتان باشيد و اجازه دهيد كه آرزوهايتان دليل قطع مصرف شما باشند. قطع مصرف شبيه جبران خسارت از يك حادثه ويرانگر است... واقعاً سخت است، اما شما باور كنيد كه موفق خواهيد شد. به نظر مي رسد اغلب چيزهايي كه زندگي ما را بهتر مي سازند، با سختي همراه هستند...
با بيان كاري كه نيروي برتر براي من و ديگر انسانهايي كه مي شناسم انجام داد، ديگر جايي براي اين سؤال باقي نمي ماند كه نيروي برتر چگونه ممكن است به ما كمك كند.
«رز-اچ» (Ros-H)

در جلسه اي شنيدم....
من آخرين سيگار را تا هميشه
آخرين سيگار نگه مي دارم.

در جلسه اي شنيدم....

من آخرين سيگار را تا هميشه

آخرين سيگار نگه مي دارم.