ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

برنامه ها و ابزارها

قدمهاي دوازده گانه:

نيكوتيني هاي گمنام قدمهاي دوازده گانه را با كسب اجازه از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام اقتباس نموده است. قدمهاي دوازده گانه دربردارنده نماد روحاني برنامه بهبودي ما مي باشد. به تازه واردان قوياً پيشنهاد مي كنيم كه سه قدم اول را تا حد ممكن بخوانند، درك كنند و از آنها نهايت استفاده را ببرند.

با پذيرش عجز در برابر نيكوتين، با رسيدن به باور نيرويي برتر از نيروي خودمان، و با تصميم گيري براي سپردن اراده و زندگيمان به مراقبت اين نيرو، گام هاي اوليه را در مسير رهايي مان بر مي داريم. ما آزاديم تا از يك زندگي سالمتر، عاقلانه تر و آرامتر برخوردار شويم.

قدمها فرآيندي است در جهت خودشناسي و سفري به سوي آرامش روحي. قدمها قلب برنامه ماست.

در اين برنامه همه چيز پيشنهادي است؛ هيچ بايدي وجود ندارد بجز تمايل به قطع مصرف نيكوتين. بسياري از ما دريافته ايم كه با پيشرفت رهايي از نيكوتين، قدمها به شکل فزاينده ای برايمان جذاب تر مي شوند و به همين گونه تمايل ما براي وسعت دادن كيفيت زندگي افزايش مي يابد. اين فرايندي است كه هر عضو آن را به شيوه خاص خود انجام مي دهد. انجمن بهبودي را حمايت مي كند، آن را مطالبه نمي كند.

قدمهاي دوازده گانه نيكوتيني هاي گمنام (NicA):

1-   ما اقرار كرديم در برابر نيكوتين عاجز بوديم كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

2-   ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3-   ما تصميم گرفتيم اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم بسپاريم.

4-   ما يك ترازنامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5-   ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6-   ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند تمامي اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7-   با فروتني از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8-   ليستي از تمام اشخاصي كه به آنها، آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارت از همه آنها شديم.

9-   ما در هرجا امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان يا ديگران آسيب برساند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده، و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدمها كوشيديم اين پيام را به نيكوتيني هاي ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآوريم.

قدمهاي دوازده گانه با مجوز از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام اقتباس و نشر گرديده است. اجازه اقتباس به معني وابستگي الكلي هاي گمنام با نيكوتيني هاي گمنام نمي باشد. AA يك برنامه بهبودي از الكليزم مي باشد كه قدمها و برنامه خاص خود در رابطه با بهبودي از الكليزم را دنبال مي كند و عقيده اي به مسائل خارجي ندارد.

قدمهاي دوازده گانه الكلي هاي گمنام (AA):

1-   ما اقرار كرديم در برابر الكل عاجز بوديم كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

2-   ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3-   ما تصميم گرفتيم اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم بسپاريم.

4-   ما يك ترازنامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5-   ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6-   ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند تمامي اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7-   با فروتني از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8-   ليستي از تمام اشخاص كه به آن ها آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارت از همه آنها شديم.

9-   ما در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران آسيب برساند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم ها كوشيديم اين پيام را به الكلي هاي ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي به اجرا در آورديم.


 

سنت های دوازده گانه:

سنتهاي دوازده گانه به انجمن ما شكل و وحدت مي دهد. سنتها جلسات را در مسير رهآورد بهبودي كه ساليان است در خدمت بسياري از مردم قرار گرفته است، حفظ مي كند. سنتها بر روي پيام اصلي ما كه حمايت از مصرف كننده نيكوتين در جستجوي بهبودي است، تمركز دارد. اين دستورالعملها به هر عضو اين اطمينان را مي دهد كه در هر جلسه می تواند از اصول يكساني برخوردار شود.

راز داري و حفظ گمنامي دو اصل لازم اين برنامه است تا اعضاء و در كل انجمن را از جنجالها و بحث و جدلها در امان بدارد.

فهم و بينش سنتها در ساير مراحل زندگي نيز مانند: شغل، خانواده، جامعه و غيره كاربرد وسيعي دارد. سنتها ابزاري هستند كه به بسياري از آناني كه به دليل اعتيادشان اختيار زندگي خود را از دست داده بودند، راه نوين يك زندگي شاد و موفق را آموخته است.

سنتهاي دوازده گانه نيكوتيني هاي گمنام (NicA):

1-   منافع مشترك ما بايد در رأس قرار گيرد، بهبودي شخصي به وحدت نيكوتيني هاي گمنام بستگي دارد.

2-   در رابطه با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه ممكن خود را در وجدان گروه بيان مي كند. رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حكومت نمي كنند.

3-   تنها لازمه عضويت در نيكوتيني هاي گمنام، تمايل به قطع مصرف است.

4-   هر گروه بايد مستقل باشد مگر در مواردي كه بر گروه هاي ديگر و يا نيكوتيني هاي گمنام در كل اثر بگذارد.

5-   هر گروه، تنها يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتاد به نيكوتيني كه هنوز در عذاب است.

6-   يك گروه نيكوتيني هاي گمنام هرگز نبايد هيچ مؤسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تأييد و يا در آنها سرمايه گذاري كند يا نام نيكوتيني هاي گمنام را به آنها عاريت دهد، مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.

7-   هر گروه نيكوتيني هاي گمنام بايد متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند.

8-   نيكوتيني هاي گمنام بايد هميشه غير حرفه اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما مي تواند كارمندان خاصي استخدام كنند.

9-   نيكوتيني هاي گمنام تحت اين عنوان هرگز نبايد سازماندهي شود، اما مي توانيم هيئت هاي خدماتي يا كميته هايي تشكيل دهيم كه در برابر كساني كه به آنها خدمت مي كنند مسئول باشند.

10- نيكوتيني هاي گمنام هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام نيكوتيني هاي گمنام هرگز نبايد به مباحث اجتماعي كشانده شود.

11- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ. ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم.

12- گمنامی زیربنای روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور اینست که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.

سنت های دوازده گانه با دریافت مجوز از خدمات جهانی الکلی های گمنام، اقتباس و نشر گردیده است. دریافت مجوز دوازده سنت به این مفهوم نیست که الکلی های گمنام و نیکوتینی های گمنام به یکدیگر وابسته هستند. الکلی های گمنام یک برنامه بهبودی از الکلیزم می باشد و سنتها و برنامه خاص خود در رابطه با بهبودی از الکلیزم را دارد و هیچ علاقه ای به مسائل خارجی ندارد.

سنتهاي دوازده گانه الکلی هاي گمنام (AA):

1-   منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرد، بهبودی شخصی به وحدت AA بستگی دارد.

2-   در رابطه با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند.

3-   تنها لازمه عضویت در AA تمایل به قطع مصرف است.

4-   هر گروه باید مستقل باشد، مگر در مواردی که بر گروه های دیگر یا AA در کل اثر بگذارد.

5-   هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام الکلی که هنوز در عذاب است.

6-   یک گروه AA هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تأیید و یا در آنها سرمایه گذاری کند، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7-   هر گروه AA باید متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

8-   الکلی های گمنام باید همیشه غیر حرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاصی استخدام کنند.

9-   AA تحت این عنوان هرگز نباید سازماندهی شود، اما می توانیم هیئت های خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند.

10- الکلی های گمنام هیچ عقیده ای درمورد مسائل خارجی ندارد و نام AA هرگز نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود.

11- روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم.

12- گمنامی زیر بنای روحانی تمام سنتهای ماست و همیشه یادآور اینست که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.


 

ابزارها

جلسات:

قدرت جلسات، پشتیبان ما توسط گروه است. در رابطه با تجربه و هدف مشترکمان برای رهایی از نیکوتین، شباهت فوق العاده ای با یکدیگر داریم. در جلسات ما تجربه، امید و نیرویمان را با یکدیگر به مشارکت می گذاریم. بسیاری از ما دریافته ایم که در هر جلسه ای، شخصی مشارکتی کرده است که برای ما مفید بوده است. شخصی با همان ضعفی که ما داریم، راهی برای قدرتمند شدن را به ما آموخته است، شخص ناامیدی امیدوار می گردد و سبب خورده شدن جرقه امیدواری در ما می گردد، شخصی با خوش خلقی مشکلی را حل می کند و به ما می آموزد که زندگی را سخت نگیریم.

جلسات ابزار قدرتمندی در برنامه ما می باشد. شرکت منظم در جلسات، تصمیم و تعهد ما را برای رهایی از نیکوتین محکم تر می کند. ما از طریق قطع نکردن مشارکت یکدیگر و نصیحت و انتقاد نکردن، پذیرش و پشتیبانی را تجربه می کنیم. ما می آموزیم که بر روی خودمان متمرکز شویم و با صداقت و عشق مشارکت کنیم. ما نیازی نداریم که فرایند بهبودی را تجزیه و تحلیل کنیم، فقط می دانیم کار می دهد و بنابراین باز هم به جلسه می آییم.

لیست تلفن:

لیست تلفن شامل اسم کوچک و شماره تلفن افرادی است که مایلند اعضاء را در طول هفته متقابلاً حمایت و پشتیبانی کنند. در طول هفته در ساعات مناسب شبانه روز با این اعضاء تماس حاصل می نماییم. تماسهای بی موقع در صورتی که نیازتان حیاتی باشد عذر شما را موجه می نماید.

نشریات:

نشریات ما شامل شماری پمفلت و "کتاب پایه نیکوتینی های گمنام" و "مسیر ما بسوی رهایی" می باشد. این نشریات توسط نیکوتینی های درحال بهبودی که داوطلب خدمت شده اند نگاشته شده است. کلیه نشریاتی که دارای آرم نیکوتینی های گمنام است، توسط کنفرانس نیکوتینی های گمنام تأیید گردیده است.

پمفلتها جزئیات گوناگون را در بر دارد و سیما و منظر نیکوتینی های گمنام را تشریح می کند. کتاب "مسیر ما بسوی رهایی" شامل داستان های اعضایی است که تجربه مصرف نیکوتین و بهبودی خود را عرضه می دارند. "کتاب پایه" هدایای بسیاری برای عرضه به نیکوتینی های در حال بهبودی دارد، که شامل بافت کاملی درباره هر یک از قدمهاست.

تازه واردان را تشویق و به آنها پیشنهاد می کنیم که تا حد ممکن از نشریات بهره ببرند. ما دریافته ایم که بازخوانی نشریات در مراحل مختلف قطع مصرف و بهبودیمان، گاهی می تواند سبب بیداری و هوشیاری جدیدی در ما گردد و بصیرت و درک ما را بالاتر ببرند.

راهنما:

راهنماها اعضایی هستند که در برابر قطع مصرف تسلیم شده اند و مایلند تا تجربه شان را بر اساس رابطه متقابل با دیگر اعضاء سهیم شوند. آنان قدمها را به بهترین شکلی که در توانشان است، زندگی می کنند. راهنماها فقط تجربه های بهبودیشان از لحاظ جسمی، عاطفی و روحی که تاکنون بدست آورده اند را با اعضای دیگر در میان می گذارند.

یک راهنما با انتقال دادن آنچه که تا کنون در برنامه از دیگران گرفته است، هدیه بهبودی خود را به بهترین شکل ممکن حفظ می کند.

برای انتخاب راهنما شخصی را برگزینید که مطمئنید می تواند نیاز شما در پاک ماندن از نیکوتین را برآورده کند. در صورتی که پس از شرکت در چند جلسه نتوانستید راهنمایی انتخاب کنید، با نماینده بین گروه صحبت کنید. او ممکن است بتواند شخصی را برای راهنما شدن به شما پیشنهاد کند. می توانید راهنمای موقت هم انتخاب کنید. در این مورد هر کس خودش تصمیم می گیرد. در صورتی که در گروه عضو قدیمی برای راهنما شدن وجود نداشته باشد می توانید از راهنمای اینترنتی استفاده کنید.

خدمت:

هدف اصلی انجمن همیاری ما، رساندن پیام رهایی به مصرف کننده نیکوتین است که هنوز در عذاب است. ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا مردم را مطلع سازیم که انجمنی بنام نیکوتینی های گمنام وجود دارد. با این حال، این را هم در نظر داریم که این برنامه جاذبه است نه تبلیغ، ما سعی نمی کنیم تا مردم را متقاعد و وادار کنیم، بلکه آنها را فقط مطلع می سازیم.

هر گونه خدمتی، هر چند کوچک، که در جهت کمک به همدردی که در عذاب است باشد، به کیفیت بهبودی ما کمک می کند. مهم ترین خدمت در رساندن پیام، حضور و به مشارکت گذاشتن تجربه، امید و نیرویمان در جلسات می باشد.

علاوه بر این مرتب کردن مکان جلسه، در سطح کفایت نگه داشتن نشریات، پذیرش و خوشآمدگویی به تازه وارد، چسباندن اعلامیه های جلسات، انجام دادن هرکاری که برای گروه و در کل برای نیکوتینی های گمنام لازم است، قدردانی ما در برابر آن چیزی است که برنامه سخاوتمندانه به ما هدیه کرده است. ما آنچه را که در توانمان است انجام می دهیم.

ما آنچه را که می بخشیم دریافت می کنیم و بدینگونه به ارزش خدمت بعنوان ابزاری دیگر برای بهبودیمان پی می بریم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید