ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

برنامه ها و ابزارها

قدمهاي دوازده گانه:

نيكوتيني هاي گمنام قدمهاي دوازده گانه را با كسب اجازه از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام اقتباس نموده است. قدمهاي دوازده گانه دربردارنده نماد روحاني برنامه بهبودي ما مي باشد. به تازه واردان قوياً پيشنهاد مي كنيم كه سه قدم اول را تا حد ممكن بخوانند، درك كنند و از آنها نهايت استفاده را ببرند.

با پذيرش عجز در برابر نيكوتين، با رسيدن به باور نيرويي برتر از نيروي خودمان، و با تصميم گيري براي سپردن اراده و زندگيمان به مراقبت اين نيرو، گام هاي اوليه را در مسير رهايي مان بر مي داريم. ما آزاديم تا از يك زندگي سالمتر، عاقلانه تر و آرامتر برخوردار شويم.

قدمها فرآيندي است در جهت خودشناسي و سفري به سوي آرامش روحي. قدمها قلب برنامه ماست.

در اين برنامه همه چيز پيشنهادي است؛ هيچ بايدي وجود ندارد بجز تمايل به قطع مصرف نيكوتين. بسياري از ما دريافته ايم كه با پيشرفت رهايي از نيكوتين، قدمها به شکل فزاينده ای برايمان جذاب تر مي شوند و به همين گونه تمايل ما براي وسعت دادن كيفيت زندگي افزايش مي يابد. اين فرايندي است كه هر عضو آن را به شيوه خاص خود انجام مي دهد. انجمن بهبودي را حمايت مي كند، آن را مطالبه نمي كند.

قدمهاي دوازده گانه نيكوتيني هاي گمنام (NicA):

1-   ما اقرار كرديم در برابر نيكوتين عاجز بوديم كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

2-   ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3-   ما تصميم گرفتيم اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم بسپاريم.

4-   ما يك ترازنامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5-   ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6-   ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند تمامي اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7-   با فروتني از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8-   ليستي از تمام اشخاصي كه به آنها، آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارت از همه آنها شديم.

9-   ما در هرجا امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان يا ديگران آسيب برساند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده، و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدمها كوشيديم اين پيام را به نيكوتيني هاي ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآوريم.

قدمهاي دوازده گانه با مجوز از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام اقتباس و نشر گرديده است. اجازه اقتباس به معني وابستگي الكلي هاي گمنام با نيكوتيني هاي گمنام نمي باشد. AA يك برنامه بهبودي از الكليزم مي باشد كه قدمها و برنامه خاص خود در رابطه با بهبودي از الكليزم را دنبال مي كند و عقيده اي به مسائل خارجي ندارد.

قدمهاي دوازده گانه الكلي هاي گمنام (AA):

1-   ما اقرار كرديم در برابر الكل عاجز بوديم كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

2-   ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3-   ما تصميم گرفتيم اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم بسپاريم.

4-   ما يك ترازنامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5-   ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6-   ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند تمامي اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7-   با فروتني از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8-   ليستي از تمام اشخاص كه به آن ها آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارت از همه آنها شديم.

9-   ما در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران آسيب برساند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم ها كوشيديم اين پيام را به الكلي هاي ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي به اجرا در آورديم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید