ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 22 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

"کارکرد قدمهای دوازده گانه"


قدم دهم

-      ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

براي آنكه از آرامش و آسودگي خيال برخوردار گرديم، لازم است تا حريم خود با ديگران را حفظ كنيم. با ادامه دادن به تهيه ترازنامه شخصي، مي توانيم به اين هدف دسترسي پيدا كنيم. هنگامي كه نواقصي مانند عصبانيت، حسادت و يا ترس در وجودمان بيدار مي شوند، مي توانيم سريعاً به عقب برگرديم و قدم هفتم را بر روي آنها كار كنيم.

قسمت دوم اين قدم مي گويد: "هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم" براي حفظ آرامش، پذيرفتن اين اشتباه قوياً لازم است. با اين عمل اجازه نمي دهيم تا نقصي آنقدر در ما رشد كند، كه باعث لغزش ما شود.

قدم يازدهم

-      ما از راه دعا و مراقبه، خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده، و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود، و قدرت اجرايش شديم.

براي رهايي از اعتيادي با قدرت و بزرگي نيكوتين، نيازمند تمامي كمكهايي كه مي تواند به ما شود هستيم. كمك قدرتي فراتر از نيروي شخصي خودمان، از طريق دعا و مراقبه برايمان ميسّر است. با تمرين روزانه دعا و مراقبه، كانالي را براي حضور نيروي برتر در زندگيمان باز مي گذاريم.

مي توانيم در هر لحظه به قدرت و كمك خدا تكيه و به او اعتماد كنيم.

قسمت دوم اين قدم: "جوياي آگاهي از خواست او براي خود" به سادگي قابل انجام است. قسمت مشكل، فهميدن خواست خداست. ما از طرق گوناگون از خواست خدا آگاه مي شويم، اما با اين وجود بسياري اوقات اين خواست آشكار او را ناديده مي گيريم.

وقتي به دليل مصرف نيكوتين سرفه مي كنيم يا گلودرد مي گيريم، اين شايد طريقي باشد كه خداوند به ما مي گويد، كارمان اشتباه است. به هر شكلي كه پيام بيايد، مي توانيم مطمئن باشيم كه مصرف نيكوتين خواست خدا نيست. او مي خواهد كه ما سالم و آزاد باشيم. او نمي خواهد كه ما گرفتار يك ماده خطرناك و كشنده مانند نيكوتين باشيم. خواست خدا براي ما قطع مصرف نيكوتين است.

وقتي باور كنيم كه مي خواهيم خواست خدا را انجام دهيم، مي توانيم از او بخواهيم كمكمان كند تا خواستش را انجام دهيم. وقتي كه اجبار به مصرف نيكوتين داريم مي توانيم از او درخواست كنيم تا اين اجبار را از ما بگيرد.

خداوند هميشه با ما است و خواهان كمك به ما مي باشد.

اين مهم است كه بدانيم، لازم است حركت كنيم. با رفتن به جلسات و گوش دادن به مشاركت دوستان بهبودي كه مشكل ما را دارند، ‌چگونه در ترك باقي ماندن را مي آموزيم. ياد مي گيريم كه چه چيزي به آنها كار داده است و چه چيزي به آنها كار نداده است. متوجه دامها مي شويم و راه هاي خنثي كردن آن ها را مي آموزيم. ما از پشتيباني گروه برخوردار مي شويم. در صورتي كه تمايل داشته باشيم، كارهاي بسياري هستند كه مي توانيم انجام دهيم.

قدم دوازدهم

-      با بيداري روحاني، حاصل از برداشتن اين قدم ها، كوشيديم اين پيام را به ديگر مصرف كنندگان نيكوتين برسانيم و اين اصول را در تمامی امور زندگي خود به اجرا درآوريم.

با رسيدن به قدم دوازدهم، در ما تغيير ايجاد گرديده است. توسط نيرويي فراتر از نيروي اراده خودمان، اجبار مصرف نيكوتين از ما گرفته شده است.

اين يك بيداري روحاني به سوي يك زندگي بهتر و سالمتر است.